Nieuws

content

Uitstroom van management talent publieke sector dreigt en de instroom droogt op

Blog, 18 februari 2014

In 2015 wil het kabinet de salarissen in de publieke sector verder versoberen. Deze aanscherping van de Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt de ministerssalarissen van 144.000 Euro als formeel maximumsalaris voor de (semi)publieke sector. Een aanzienlijke verlaging van de huidige norm van 187.000 Euro. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens excessieve beloningen van bestuurders in te perken. Maar is dit wel de juiste reactie?
 
Naar internationale maatstaven heeft Nederland een zeer goed functionerende publieke sector. Het leiderschap dat dit heeft weten te realiseren, verdient meer waardering dan uit deze aanscherping van de WNT blijkt. De in de media verschijnende berichten over uitzonderlijk hoge beloningen doen geen recht aan de gematigde salarissen die gemiddeld in het publieke domein worden betaald.
 
Het begrenzen van de inkomens in de (semi)publieke sector is overigens slechts één onderdeel van het advies van de Commissie Dijkstal uit 2004. Er is niets terechtgekomen van de belangrijke voorwaarde bij dit advies om tegelijkertijd de ministerssalarissen met minimaal 50% te verhogen om enigszins marktconform te kunnen belonen.
 
(Semi)publieke organisaties die op de arbeidsmarkt concurreren met het bedrijfsleven hebben door de toegenomen salarisverschillen nu al moeite om talent te behouden. Daarnaast dreigt de instroom van topmanagement verder op te drogen. Een verscherping van de Wet Normering Topinkomens zou de wens om te komen tot een kleinere en doelmatigere publieke sector in de weg kunnen staan. Naar de mening van Maes & Lunau kan deze ontwikkeling een negatief effect hebben op de kwaliteit van het toekomstige bestuur.


Mattijs Kropholler
Managing Partner
Maes & Lunau Executive Search
Amsteldijk 194
1079 LK  Amsterdam
www.maeslunau.com

Member of Penrhyn International with offices world wide

Archief