Universiteit Leiden – Twee leden Raad van Toezicht

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een brede en vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit die internationaal een leidende rol heeft in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zij is een betrouwbaar baken in het nationale en internationale maatschappelijke en politieke debat. Zij streeft naar onderwijs en onderzoek van het hoogste niveau en wil zo bijdragen aan een veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender, inclusiever en rechtvaardiger wereld – lokaal, regionaal en wereldwijd. Zowel het realiseren van wetenschappelijke doorbraken als het opleiden en vormen van onze studenten tot kritische, innovatieve en ondernemende denkers, doeners en leiders kenmerken de universiteit.

Organisatie en interne overlegstructuur

De bestuursstructuur van de universiteit kent een Raad van Toezicht. De organisatie omvat een College van Bestuur, faculteitsbesturen, instituutsbesturen en opleidingsbesturen. Ze omvat zeven faculteiten: Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Geneeskunde, Archeologie en de faculteit Governance and Global Affairs. De laatstgenoemde faculteit is gevestigd op de campus Den Haag. De faculteit Geneeskunde is geïntegreerd met het academisch ziekenhuis in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Bestuursbureau en diverse Expertisecentra. De leden van het College van Bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht.

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie verschillende rollen. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is belast met:

 • Het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het CvB.
 • Het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement.
 • Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch plan.
 • Het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de Code Goed Bestuur Universiteiten.
 • Indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling (bedoeld in art. 8.1 WHW).
 • Het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de art. 2.5 en 2.6 (rijksbijdragen).
 • Het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de Raad.
 • Het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg.
 • Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de universiteit.

Bij interesse gebruikt u dit contactformulier en voegt u uw CV en motivatie als bijlage toe.

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Erik Ton. E. erik.ton@maeslunau.com T. +31 6 15593933

Zodra wij uw gegevens opnemen, vragen wij u akkoord te geven op de verwerking van uw gegevens in onze database. Wij gaan zeer vertrouwelijk om met uw gegevens, geheel in lijn met de huidige privacywetgeving. Voor meer informatie over ons privacy statement kunt u kijken op www.maeslunau.com/privacy.

   Lees de volledige functieprofielen hier:

   Lid Raad van Toezicht (auditcommissie):    

   Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Universiteitsraad: 

   Profielschets Raad van Toezicht Universiteit Leiden: