Privacy Statement Maes & Lunau Executive Search

Maes & Lunau behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Maes & Lunau verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze opdrachten. Gegevens die worden opgeslagen kunnen zijn: gegevens uit het cv, zoals naw-gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies. Alsmede salarisgegevens en gespreksverslagen van interviews.

GEBRUIK GEGEVENS VOOR MAILINGS/POST

Maes & Lunau kan persoonsgegevens (naam, adres, emailadres) gebruiken met het doel om (elektronische) berichten te sturen. Dit kan geschieden per post of e-mail om:
– de kandidaat te informeren over en uit te nodigen voor komende evenementen,
– de kandidaat te feliciteren met een nieuwe functie,
– de kandidaat nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen

Op elk gewenst moment kan een ieder zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

RECHT OP INZAGE

Een ieder heeft recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR EN BEPERKING

Intrekking van de verleende toestemmingen kunnen per reguliere post worden verzonden aan Maes & Lunau, Amsteldijk 194, 1079 LK Amsterdam of per e-mail aan info@maeslunau.com. Een ieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar gegevens, via de hiervoor genoemde adressen. Tevens heeft een ieder recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Al onze medewerkers dragen te allen tijde zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Maes & Lunau maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Maes & Lunau behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen. Op www.maeslunau.com/privacy is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.